Tanfelügyelet értékelése

Tanfelügyelet értékelése

 

1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya?

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása?

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya?

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés?

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?

1.9. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.)

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető

A szakmai munkaközösség munkájának tudatos tervezése,-és megvalósítása a tagok részvételével,-ezzel segítve a vezető szakmai koordináló tevékenységét az intézményben. A munkaközösség éves beszámolója tartalmában szakmailag átgondolt, előre mutató legyen (elmélet, gyakorlat egysége, fogalom használat.., célok, feladatok egyértelmű meghatározása...). A pedagógusok éves tervezésének átgondolt fogalom rendszer használata (pl. tematikus terv, projekt módszer ).Ezzel kapcsolatos továbbképzéseken való részvétel, vagy ebben jártas szakember meghívása. Pályázati kiírások figyelemmel kísérése,-az aktuális lehetőségek kiaknázása (a nevelő testülettel való közös pályázat írás).

 

Kiemelkedő

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal . Az intézmény vezetése a belső és külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézményi stratégiai és operatív terveit. A PP rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi pedagógiai folyamatot. A dokumentumokban megtalálható a célok megvalósítását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatossága. Az eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciókat elvégzik, fejlesztő jellegét folyamatosan vizsgálják. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak való megfelelés. A gyermekek megfigyelése, fejlődésük nyomon követése folyamatos, a szülők tájékoztatása megfelelően működik.

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)?

2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?

2.5. Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?

2.6. Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését?

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető

A tehetséggondozás óvodában alkalmazott lehetőségeinek elméleti és gyakorlati megvalósítása az intézményben. Az egészséges életmód keretein belül a csoportok kis létszámú mozgásfejlesztésének tudatos megtervezése és megszervezése (pl. átfedési időben ).

 

Kiemelkedő területek

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. Az intézmény fontos feladatának tartja a tanulási folyamat során a személyiség és közösség fejlesztés kereteinek biztosítását. Felkészült a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésére, az egyéni bánásmód módszereinek alkalmazására. A pedagógusok munkáját a differenciálásban, felzárkóztatásban fejlesztő pedagógus segíti. A szülők aktívan részt vesznek a közösségfejlesztésben, szívesen kapcsolódnak az intézmény által szervezett programokba.

 

3. Eredmények

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézményben?

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját?

 

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek

X

 

Kiemelkedő

Az intézményben folyó munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a PP-ben megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. Az intézményi mérések eredményeiről korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben?

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek

A pedagógusok szakmai csoportja maga alakítsa ki a működési körüket, dolgozzanak önálló munkaterv szerint, -szorosan kapcsolódva és figyelembe véve az intézményi célokat. Az IKT eszközök hatékony használata a nevelőtestületben, -ezen irányú képzéseken való részvétel.

Kiemelkedő területek

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, melyben a pedagógusok együttműködésén alapszik. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A szervezeten belüli információ áramlást hatékonyan kialakították. A továbbképzéseken közösen részt vesznek, illetve a látottakat ,-hallottakat megosztják egymással.

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető

A nevelő testület tagjai vegyenek részt innovatív pályázatokon,- ill. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges pályázatokon.

 

Kiemelkedő

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit ( az információ átadás szóbeli, digitális vagy papíralapú ). Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekkel való kapcsolattartást,-ezért kialakítja és működteti,- figyelembe véve a partnerek igényeit és elégedettségét. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol megmutathatja önmagát, bemutathatja eredményeit. Az intézmény részt vesz a település rendezvényein.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, tanításának?

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető A Fenntartó anyagi támogatását igénybe véve ( ha erre mód és lehetőség van ),az udvar árnyékolásának megoldása,-az egészséges életmód fenntartása érdekében. Az udvar bővítésének lehetőségeinek felkutatása,-megfelelő tér kialakítása ,-az igen magas gyermeklétszám szabadban való mozgásának biztosítása.

 

Kiemelkedő

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a Fenntartó felé. Fontosnak tartják hogy az intézmény a rendelkezésére álló lehetőségeit a legjobban használja ki. Az intézmény céljának tekinti az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. A feladat megosztás egyre inkább tudatosabbá válik,-intenzív törekvés az egyenletes terhelés felé.

 

 

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban?

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető

X

 

Kiemelkedő területek

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, az elvárásoknak való megfelelés.